תנאי שימוש

חברת אלטרון, ח.פ.: 510858897 אשר מענה הוא ברחוב: חלמיש 4, אזה"ת כרמיאל
בטל': 04-7700000, בדוא"ל: sales@eltron.co.il ואשר מפעילה את האתר: www.eltron.co.il (להלן: "האתר").

 

האתר מאפשר למשתמשים בו לצפות במגוון מוצרי החברה: דלתות, שערים ומוצרים נוספים למרכזים לוגיסטיים ומבני תעשייה. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי האתר בכתובת דוא"ל: sales@eltron.co.il , בטל': 04-7700000, או בדואר בכתובת: חלמיש 4, אזה"ת כרמיאל

 

באישור התקנון הנך מצהיר ומתחייב כי:

1.הנך בן 18 שנים לפחות;
2.יש לך את הכשירות המשפטית להתחייב לחוזים ולבצע פעולות משפטיות;
3.יש לך את הזכות, הסמכות והיכולת לקבל ולעמוד בתנאי תקנון זה.
4.ככל והנך בית עסק, עוסק מורשה, עוסק פטור – אזי יש לך את כל ההיתרים, הרשיונות והביטוחים הנדרשים לפי כל דין.
הכותרות בתנאי שימוש אלה תשמשנה לנוחיות בלבד.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד.

הגדרות
1.המשתמש – גולש באתר.
2.האתר https://www.eltron.co.il//
3.הנהלת האתר – החברה ו/או מי מטעמה.
4.מידע ו/או תוכן – מידע מכל סוג, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio- visual) , מוזיקלי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, 5.דמות, הדמיה, דגימה(sample) , סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר(format) , פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

כללי
1.מטרת האתר היא להציג את מגוון מוצרי ושירותי החברה, ולאפשר למשתמשים ליצור קשר עם החברה לצורך ביצוע הזמנות של מוצרים ושירותים אלו.
2.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת ; ושינויים אלו יהיו בתוקף מיד לאחר פרסומם.
3.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה/מראה/עיצוב האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו, ותהיה רשאית לגבות תשלום ו/או להפסיק לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים אלה, הכל 4.לפי החלטתה ושיקול דעתה.
5.יובהר: התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.

השימוש באתר
1.הנך רשאי להשתמש באתר ובתכניו, רק בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. אין להשתמש באתר שלא על פי תקנון זה, אלא אם קיבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מהנהלת האתר, ובכפוף לתנאי ההסכמה באם תינתן הסכמה.
2.למען הסר ספק, אין להקליט, להעתיק, לשכפל, לייצר יצירה נגזרת ו/או לבצע כל פעולה המחייבת את הסכמת הבעלים. להנהלת האתר יש זכות יוצרים וזכות מוסרית בכל היצירות באתר.
3.יובהר כי הנהלת האתר תוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים להזדהות וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדית ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת.

אחריות
1.האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו מוגשים ומועמדים לרשותך כפי-שהם ("AS-IS").
2.הנהלת האתר לא תשא באחריות לתכני האתר, ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בשל השימוש באתר.
3.הנהלת האתר משקיעה מאמצים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים ו/או למצגים המוצגים באתר. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר באחריותך המלאה בלבד.
4.המשתמש באתר, בין בתמורה ובין אם לאו, מצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בו. הנהלת האתר ומי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש האמור.
5.ריתוך, פרזול והתקנה הינן פעולות מסכנות חיים לך ולצדדים שלישיים. על כן, יש לבצען עם אנשי מקצוע מוסמכים בעלי רישיון ועם ביטוח מתאים. עליך לוודא זאת אישית!
6.בכל מקרה, לא תעלה אחריות האתר על סכום התמורה ששולם בפועל ע"י המשתמש.

קניין רוחני
1.כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסמים באתר הינם בבעלות הנהלת האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות חשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
2.כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
שם האתר ושם המתחם של האתר (Domain), סימני המסחר באתר, שמה של הנהלת האתר וסימני המסחר שלה, כולם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הנהלת באתר, בכתב ומראש.

רישיון שימוש מוגבל
1.בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש באתר ו/או בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש בו. כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל ייחשב כהפרה של תקנון זה.
2.המשתמש מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני ו/או הזכויות האחרות על פי כל דין, של האתר ו/או של צדדים שלישיים, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
3.חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראים.
4.חל איסור לשגר ספאם באמצעות האתר.

קישורים חיצוניים וסימני מסחר של חברות אחרות
1.האתר עשוי להכיל בתוכו קישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים ברחבי האינטרנט.
2.הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר אליו.
3.הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
4.האתר עלול להכיל סימני מסחר ולוגו של חברות אחרות, כצורך תיאורי. אין להניח כי קיימת זיקה או סינוף לחברות אחרות, אלא אם צויין מפורשות אחרת.
5.יודגש, הנהלת האתר איננה שולטת או מפקחת על התכנים שמופיעים באתרים אליהם היא מפנה ואין בהפנייה אליהם כדי להעיד הסכמה מטעם הנהלת האתר לתוכנם, לאמינותם או לחוקיותם.
6.להנהלת האתר שיקול דעת מוחלט להסרה מהאתר של קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

הפניית האתר או החברה לנותני שירות אחרים
1.ייתכן ונפנה אותך לנותני שירות עמם ענו עובדים, או שאנו מכירים.
2.כל התקשרות עם מתקין, ספק, מוביל, מהנדס, רתך, מפרזל ו/או איש שירות אחר, ייעשה מולך ישירות, כאשר אנו איננו צד להתקשות ואיננו אחראים על טיב ואיכות השירות ומועד קבלתו.

פרסומות
1.האתר רשאי להעניק למפרסמים אפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באתר סוגים שונים של מידע, אך הנהלת האתר אינה יכול לנטר ואינה מנטרת באופן פעיל את התוכן המועלה לאתר.
2.האחריות לתוכן המודעות שתפורסמנה באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. בנוסף, האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. הנהלת האתר לא תהווה צד לעסקה בין המשתמש לבין המפרסמים ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שירכשו ו/או יוצעו על ידי המפרסמים.
3.להנהלת האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן ולמהמימנות הפרסומים באתר. פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים מטעם המפרסמים.
שימוש בינלאומי באתר
לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, המשתמש מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

 

שונות
1.תנאי שימוש אלו, ביחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר. כל פעולה ו/או התנהגות של הנהלת האתר לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה ו/או כהסכמה מצידה לכל הפרה או לאי-קיום של תנאי השימוש באתר.
2.אם ייקבע ע"י בימ"ש מוסמך, כי תנאי מתנאים אלו, הינו בלתי חוקי או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפן של יתר הוראות והתנאים אשר יישארו בתוקפם, ולא יהיה בכך כל וויתור ו/או פגיעה בהוראות אחרות בתקנון זה.
3.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות המעלה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות וזאת כדי להגן על האתר ו/או עליך ועל יתר המשתמשים ו/או על צדדים שלישיים, ו/או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר.

סמכות שיפוט ודין החל
1.תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.

 

יצירת קשר
1.ככל שיש לך שאלות או תגובות אתה מוזמן לפנות אלינו לכתובת המייל sales@eltron.co.il  או באמצעות הטלפון שמספרו 04-7700000 או בדואר רשום בכתובת: חלמיש 4, אזה"ת כרמיאל או באמצעות הטפסים המקוונים אשר נמצאים באתר. אנא פנה אלינו ונשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.
הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם.

לקבלת מידע נוסף ממומחה, השאירו פרטים וניצור איתכם קשר בהקדם